CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

Ban Giám Hiệu

Họ và tên: Thái Doãn Đường

Chức vụ: Hiệu trưởng

Phụ trách: Chung

Điện thoại: 01667577548

Email: 

Họ và tên: Đặng Phan Điệp

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Phụ trách: Chuyên môn

Điện thoại: 

Email: 

Họ và tên: A Đoàn

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Phụ trách: Công đoàn

Điện thoại: 

Email: 

 

 

Lượt xem: 145