CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

Tổ Hóa - Sinh

 

Họ và tên: HÀ THỊ SANG

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 0984.046.009

Email: 

 

Họ và tên: NGÂN THỊ ĐAN

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 0978.433.634

Email:

 

Họ và tên: TRƯƠNG HỒNG THẢO

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 01223.562.949

Email: 

 

Họ và tên: CHU THỊ  NGÁT

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 01649.712.690

Email:  

 

Họ và tên: ĐINH DUY LINH

Chức vụ:

Phụ trách: 

Điện thoại: 0989.985.340

Email:  

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ  KHÁNH  LY

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 01677.234.702

Email:


 

Họ và tên: TRẦN ĐÌNH QUANG

Chức vụ: 

Phụ trách: 

Điện thoại: 01643.141.780

Email: 


 

Lượt xem: 236