CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

Tổ Vật lí - Công nghệ

 

Họ và tên: TRẦN VĂN NGHĨA

Chức vụ: Tổ trưởng

Phụ trách: Chung

Điện thoại: 0965477768

Email

 

Họ và tên: TRẦN ĐÌNH QUANG 

Chức vụ: Tổ viên

Phụ trách: 

Điện thoại: 01643141780

Email:

 

Họ và tên:NGUYỄN THANH  LIÊM

Chức vụ: Tổ viên

Phụ trách: 

Điện thoại: 0986785934

Email: 

 

Họ và tên: PHẠM HỮU DUY

Chức vụ: Tổ viên

Phụ trách: 

Điện thoại: 0978516233

Email:

 

Lượt xem: 178